logo

NOVOSTI
Slider

paris

datum

26. jul - 11. avg

država

francuska

odbrojavanje

757 Dana

zaprati

Predstavljanje zaključaka Međunarodne konferencije - Finansiranje sporta: izazovi, prilike i mogućnosti

Podgorica, 17. maj - Danas je, u organizaciji Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK) i Centra za afirmaciju sporta i mladih (CAMS) održano predstavljanje zaključaka Konferencije „Finansiranje sporta: izazovi, prilike i mogućnosti“.

Prisutnima se na početku obratio predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta, Dušan Simonović, koji je naglasio da je Konferencija, održana krajem prošle godine, svojom osnovnom temom i autoritetima koji su uzeli učešća na njoj, osim u domaćoj javnosti, probudila i regionalnu pažnju.

„Cilj nam je upravo bio da usmjerimo fokus na nedopustiv status i tretman sporta u ovom trenutku, a ambicija da trajno i sistemski uredimo ovu oblast, uz želju da ukupna sredstva koja država izdvaja budžetom za sport budu značajno veća, ali i pravedno podijeljena.

Posljednja raspodjela sredstava pokazala je da kada nekompetentni i zlonamjerni odlučuju dobijemo haos u sistemu, koji se sada mora mjesecima, i uz ogromne napore, ispravljati.

Kako bismo promovisali ove zaključke čekali smo i dočekali novo rukovodstvo, uz čiju pomoć ćemo, siguran sam, realizovati gore pomenute ciljeve.

Ono što nam je hitno potrebno je ozbiljna Strategija, umjesto paušalnih ocjena i rješenja, koja su do sada promovisana.

Crnogorski olimpijski komitet je uradio Strategiju koja može poslužiti kao osnov nacionalnoj, ali koja mora sadržati ono što je javni interes u oblasti sporta.

Ona bi trebalo da posluži i kao osnov za izradu novog Zakona o sportu, koji će morati dati neka nova rješenja i sadržaje, a koji bi štitili sport, sportiste i sportske radnike, od raznoraznih devijacija koje su do skoro bile prisutne.

U ovom trenutku oblast sporta se nalazi u ozbiljnoj krizi, međum vjerujem da u ambijentu koji sada imamo, možemo stvoriti sistem koji će u godinama koje su pred nama dati rezultate“, zaključio je Simonović.

Ministar sporta i mladih, gospodin Vasilije Lalošević, iskazao je zadovoljstvo organizacijom kako same Konferencije, tako i zaključcima koji su doneseni na osnovu nje. „Suština i tematika te konfirencije je bila od izuzetnog značaja za sve vas, od izuzetnog značaja za cjelokupni razvoj crnogorskog sporta. Na toj konferenciji bilo prisutan veliki broj najrelevantnijih osoba iz oblasti sporta iz regiona, što je samo potvrdilo činjenicu da će Konferencija biti uspješna“.

„Važno je da nađemo zajedničku platformu da dođemo do pozicije da crnogorski sport bude jednak za sve, da svi imaju jednake šanse da budu finansirani, da svi imaju jednake šanse da njihovi programi budu podržani… Činjenica je da ovaj sistem finansiranja sporta ne valja i da je važno da, uz dodatne napore, kroz izmjenu Zakona o sportu, kroz javne rasprave nađe način da se dugoročno riješi taj problem“, zaključio je ministar Lalošević.

Radna grupa donijela je devetnaest zaključaka, koji su podijeljeni u 4 oblasti, na osnovu tema panela Konferencije, koje je u nastavku predstavio je prof. dr Branislav Radulović, član Senata Državne revizorske institucije (DRI) i predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore.

Finansiranje sporta

- Kvalitet realizacije javnog interesa u oblasti sporta zavisi od visine budžetskih sredstava opredijeljenih za razvoj sporta. Predlažemo da se, u saradnji sa nadležnim organima, definiše procenat koji bi se svake godine izdvajao od budžetskih sredstava kako bi sport imao autonomiju i omogućilo mu se nesmetano poslovanje;

- Potrebno je da nadležni organi državne uprave i lokalne samouprave za oblast sporta definišu jasne kriterijume za raspodjelu državnog novca u sportu kako bi se stvorili neophodni preduslovi za objektivnu i nepristrasnu podršku najkvalitetnijim programima sportskih organizacija;

- Zakon o sportu definiše obaveznost revizije sportskih subjekata, ali samo načelno te u njegovoj primjeni postoje ozbiljni problemi jer upućuje na Zakon o reviziji koji ne prepoznaje sportske subjekte kao obveznike revizije, a istovremeno u Zakonu o sportu se ne daju kriterijumi koji bi definisali ko je, a ko ne obveznik revizije. Stoga, neophodno je dopunama Zakona o sportu urediti pomenuti segment;

- Dio novca koji se ostvaruje od prihoda od igara na sreću potrebno je vratiti u sport, kroz konkurse i javne pozive.

Status i finansiranje COK-a

- Crna Gora status Crnogorskog olimpijskog komiteta treba urediti posebnim Zakonom o Crnogorskom olimpijskom komitetu. Naime, Zakon o sportu na adekvatan način ne tretira status Crnogorskog olimpijskog komiteta, on ga samo prepoznaje kroz program sufinansiranja. Ukoliko to ne bude moguće, mora se kroz sistemski pristup u dijelu dopuna i izmjena postojećeg Zakona o sportu urediti status COK-a;

- COK bi zbog svog značaja, stalnosti i međunarodne uloge trebao biti sufinansiran iz sredstava utvrđenih godišnjim Zakonom o budžetu, u skladu sa Zakonom o sportu, koji bi mu omogućio stabilnost i izvjesnost u planiranju budžeta i nesmetano funkcionisanje.

Institucionalni okvir za vođenje politike razvoja oblasti sporta

- Resor sporta se zbog čestih promjena u organizaciji državne uprave ne može jasno organizaciono prepoznati. Eventualnim donošenjem Zakona o Vladi sport mora biti definisan na način da se resor sporta prepoznaje kao zasebno Ministarstvo ili kao resor u okviru Ministarstva;

- Neophodno je hitno donijeti Strategiju za razvoj sporta i plan realizacije iste iz razloga jer je ranijoj prestalo važenje na 31. 12. 2021. godine.

Izmjena Zakona o sportu

- Što prije formirati radnu grupu za izmjenu i dopunu Zakona o sportu, u kojoj bi pored predstavnika Vlade bili uključeni: COK sa svojim predstavnikom, jedan predstavnik sportskih saveza, predstavnik NVO sektora, predstavnik akademske zajednice i član strukovne asocijacije pravnika;

- Neophodno je imati jasno razgraničenje između amaterskih sportskih organizacija i profesionalnog sporta.

Izmjena seta poreskih zakona

- Zakonom o porezu na dobit pravnih lica propisano je da se izdaci za zdravstvene, obrazovne, naučne, vjerske, kulturne, sportske i humatirne svrhe, kao i za zaštitu životne sredine priznaju kao rashod u poreske svrhe najviše do 3,5% ukupnog prihoda. Ukoliko taj iznos prelazi 3,5% ukupnog prihoda uključuje se u poresku prijavu poreza na dobit pravnih lica. U cilju motivisanja privrednika da ulažu u sport, a prateći dobru praksu iz regiona, neophodno je pomenuti iznos povećati na 6%;

- Sportski subjekti nijesu obveznici poreza na dodatu vrijednost. Pri dobijanju donacija u vidu opreme od strane međunarodnih ili partnerskih organizacija dužni su da plate ulazni PDV koji kasnije nije odbitna stavka. Potrebno je ovu praksu promijeniti i sportske subjekte osloboditi pomenute obaveze;

- Napraviti analizu koji bi sportski klubovi bili interesantni ulagačima i njihov status transformisati u akcionarska društva, kako bi se obezbijedila dodatna ulaganja u sport i indirektno stekle poreske olakšice ulaskom u vlasničku strukturu klubova;

- Potrebno je jasno definisati poreski tretman transfera u sportu.

Razvoj sportskog turizma

- Nadležni državni organi za oblast turizma i sporta u saradnji sa sportskim organizacijama moraju pristupiti sistemskom razvoju sportskog turizma za koji se prognozira da će u narednom periodu biti najbrže rastući segment turističke oblasti na globalnom nivou;

- Potrebno je da nadležni državni organi za oblast turizma i sporta naprave analizu učešća prihoda od sportskog turizma u ukupnim prihodima od turizma u Crnoj Gori u kontekstu sagledavanja modela finansiranja sportske oblasti od prihoda od sportskog turizma;

- Nadležni državni organi treba da značajnije pristupe razvoju sportske infrastrukture kako za rekreativne potrebe tako i za elitne sportske događaje kako bi Crna Gora unaprijedila svoju konkurentnost na tržištu kada je u pitanju sportsko-turistička ponuda.

Zaključci sa navedene konferencije biće upućeni nadležnim državnim organima u formi inicijativa za unapređenje sistema finansiranja i funkcionisanja sportske oblasti a organizatori konferencije, Crnogorski olimpijski komitet i Centar za afirmaciju sporta i mladih biće partneri državnim organima u implementaciji istih u cilju stvaranja neophodnog ambijenta za kvalitetniji razvoj sporta u Crnoj Gori.

Filip Patković, predstavnik Centra za afirmaciju sporta i mladih, dao je kratak osvrt na stanje u oblasti sporta u Crnoj Gori, u posljednjih nekoliko mjeseci, sa akcentom na raspodjelu sredstava iz Budžeta za sprovođenje programa sportskih organizacija. „Riječ je o procesu koji je obilovao nepravilnostima i na kraju, ukoliko se ne varam, rezultirao i krivičnom prijavom protiv bivšeg rukovodioca organa. Cjelokupan proces nije odrađen profesionalno, odluke su odlagane, komisija je mijenjana, a prilično je nevjerovatno da prvi sastav komisije nije imao informaciju o iznosu budžeta koji se raspoređuje. Takođe, nijesu ispoštovane odluke nadležnih organa nacionalnih sportskih saveza koji su odredili iznose stipendije, nego je starješina organa samovoljno korigovao te iznose što je opet narušavanje nezavisnosti rada nacionalnih sportskih saveza i nepoštovanje odluka organa saveza. Time je ugrožena je pozicija mnogih saveza, od kojih su neki čak bili primorani da odustanu od takmičenja“.  

Patković smatra da je zabrinjavajuće što još uvijek nije započet rad na novoj nacionalnoj strategiji razvoja sportske oblasti za naredni višegodišnji period, čime je Crna Gora već punih pet mjeseci bez jasnih strateških pravaca razvoja sporta, s obzirom na to da je Strategija razvoja sporta važila do 31. decembra prošle godine,

„Takođe, a kako lokalne strategije razvoja sporta moraju biti usaglašene sa nacionalnom strategijom, shodno obavezi iz Zakona o sportu, činjenica da još uvijek nije započet rad na novoj nacionalnoj strategiji razvoja sporta automatski je blokiralo i izradu lokalnih strategija“.

Nakon burnih javnih nastupa u vezi sa oblašću antidopinga u septembru 2021. godine i dolaska novih eksperata u bivšu Upravu za sport i mlade, koji su javno govorili da će spasiti Crnu Goru u ovoj oblasti, Patković je istakao da je Komisija za antidoping samo formalno obrazovana na sjednici Vlade od 21. aprila 2022. godine i ista još uvijek nije počela sa radom, a rok koji je WADA dala Crnoj Gori da riješi ovo pitanje protekao prije više od nekoliko mjeseci,  o čemu se vješto ćutalo.

„Isti ti eksperti koji su pod sumnjivim okolnostima dovedeni u Upravu za sport i mlade, kako bi riješili pitanje antidopinga, vidimo da to nijesu uradili tokom trajanja svog mandata i sada je ta obaveza prenesena novom organu – Ministarstvu sporta i mladih, a nijesu stvorene ni pretpostavke za rad nove Komisije, što predstavlja jedno prilično alarmantno stanje koje su bivši čelnici sporta ostavili u ovoj oblasti“.

On dalje navodi da zakonsko rješenje doneseno krajem decembra 2021. godine sadrži brojne propuste u oblasti antidopinga, posebno u dijelu obrazovanja same Komisije kao i njenih organa zbog čega će prilikom naredne izmjene Zakona o sportu ovom pitanju morati da se posveti posebna pažnja imajući u vidu nekompetentnost lica koja su pripremala predmetne izmjene u decembru 2021. godine.

Predstavnik Centra za afirmaciju sporta i mladih se osvrnuo i na činjenicu u periodu od održavanja konferencije do danas ništa nije urađeno na planu stvaranja preduslova za početak rada Zavoda za sportsku medicinu Crne Gore, kao važne institucije za zdravlje naših sportista kao i provjeru sposobnosti za sportom, kao da nije započeta ni realizacija programa koji se odnose na dječji sport, a javni poziv raspisan je tek krajem aprila 2022. godine, iako su preduslovi za njegovo raspisivanje postojali mnogo ranije. „Da podsjetim, obaveza sufinansiranja bavljenja djece sportom propisana je Zakonom o sportu, a podrazumijeva sufinansiranje članarina djeci koja se bave sportom u okviru sportskih klubova. Jedna lijepa ideja za čiju realizaciju u prethodnih pola godine ništa nije urađeno“.

„S obzirom na to šta se sve dešavalo jasno je da je potrebnije nego ikad definisati odnos države i saveza kako ovakve stvari koje prijete da uruše sport ne bi bile moguće. Ipak, iskreno vjerujem da će novo rukovodstvo organa zaduženog za sport učiniti sve kako bi sistem bio na pravi način uređen, a savezi dobili podršku koja je neophodna“, zaključio je Patković.

Na kraju, predsjednik COK-a, Dušan Simonović, predstavio je i inicijativu za izmjenu Zakona o sportu.

„Podnijećemo Ministarstvu sporta i mladih inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o sportu u cilju snaženja normativnih garancija za nezavisan rad i finansijsku održivost Crnogorskog olimpijskog komiteta.

U tom kontekstu predlažemo da umjesto posebnog Zakona o Crnogorskom olimpijskom komitetu, bude ugrađeno posebno poglavlje u Zakonu o sportu posvećeno COK-u.

Konkretno, potrebno je propisati da je Crnogorski olimpijski komitet jedina krovna organizacija sporta u Crnoj Gori, i u tom smislu, a imajući u vidu komparativna iskustva zemalja regiona ali i EU, posebno poglavlje posvetiti statusnim pitanjima i nadležnostima Crnogorskog olimpijskog komiteta, imajući u vidu njegovu važnu ulogu u sistemu sporta Crne Gore određenu Olimpijskom poveljom MOK-a, Evropskom poveljom o sportu i ostalim međunarodnim aktima koja regulišu ovu oblast, posebno tretirajući Rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, kojoj je od 2009. godine pridružen MOK“.

U skladu sa Olimpijskom poveljom MOK-a, potrebno je, pored važećih nadležnosti iz Zakona o sportu, ukloniti odredbe koje su u suprotnosti sa naprijed pomenutim međunarodnim aktima i dodatno propisati:

- da je Crnogorski olimpijski komitet nezavisan u svom radu;

- da je zabranjen politički, pravni, vjerski, ekonomski ili drugi uticaj na rad Crnogorskog olimpijskog komiteta;

- da je uloga Crnogorskog olimpijskog komiteta promocija, razvoj i zaštita olimpijskog pokreta u Crnoj Gori;

- da Crnogorski olimpijski komitet edukuje sportiste i sportske radnike da promovišu temeljna načela olimpizma;

- da Crnogorski olimpijski komitet isključivo predstavlja svoju državu na olimpijskim igrama, regionalnim, kontinentalnim i svjetskim multisportskim takmičenjima pod pokroviteljstvom MOK-a;

- da Crnogorski olimpijski komitet može koristiti podršku olimpijske solidarnosti MOK-a, donacije i poklone, kao i budžetska sredstva, u cilju realizacije svog godišnjeg plana, na način kako to odluče organi COK-a;

- da Crnogorski olimpijski komitet organizuje Olimpijski dan ili olimpijsku sedmicu radi promocije olimpijskog pokreta i olimpijskih vrijednosti;

- da jedino Crnogorski olimpijski komitet može upotrebljavati olimpijske simbole u skladu sa procedurama propisanim Olimpijskom poveljom MOK-a.

Imajući u vidu da važeći zakonski model finansiranja Crnogorskog olimpijskog komiteta karakteriše neizvjesnost jer je u pitanju raspisivanje javnog konkursa u okviru kojeg ne postoje garancije da će sredstva biti i opredijeljena za realizaciju programskih aktivnosti što utiče na ispunjavanje misije COK-a propisane Olimpijskom poveljom MOK-a, potrebno je hitno izmijeniti navedeni model i stvoriti normativne pretpostavke za održivo finansiranje Crnogorskog olimpijskog komiteta u okviru kojeg se ispunjavanje obaveznih programskih aktivnosti ne dovodi u pitanje, uz jasno definisanje javnog interesa države u sportu.

„Uputićemo dva prijedloga Ministarstvu ovim povodom. Jedan će de odnositi na utvrđivanje fiksnog modela finansiranja javnog interesa, koji država želi ostvariti u ovoj oblasti, a drugi, a on bi prije svega, čini mi se, bio prihvatljiv za sve sportske saveze, odnosi se na dogovore i podršku programskim aktivnostima početkom svake kalendarske godine“, dodao je Simonović.

Crnogorski olimpijski komitet podnijeće inicijativu za izmjenu Zakona o sportu u narednih 10 dana nakon čega će, u saradnji sa Ministarstvom sporta i mladih pratiti izradu ovih zakonskih rješenja. „Takođe, osim navedenog, a u kontekstu i obimu prezentovanom od strane gospodina Branislava Radulovića, podnijećemo i Ministarstvu finansija inicijativu za izmjenu seta poreskih zakona u cilju poboljšanja poslovnog ambijenta za rad u oblasti sporta, i u saradnji sa resornim Ministarstvom pratiti izradu ovih zakonskih rješenja“.

Predsjednik COK-a zaključio je da osim samostalnosti, autonomnosti i nezavisnosti, Zakonom treba promovisati i sistem odgovornosti, odnosno sistem odgovornog upravljanja, koji će biti u centru pažnje, „pa s tim u vezi predlažemo da, ukoliko je i kada je to neophodno godišnji izvještaji o korišćenju sredstava budu prezentovani vladinim tijelima i Vladi, koja bi dala konačnu ocjenu o tome. Takođe, u kontekstu detaljnog upoznavanja javnosti, a što već postoji kao praksa u nekim olimpijskim komitetima, na kraju olimpijskog ciklusa, odnosno završetkom Olimpijskih igara, predlažemo i direktno podnošenje kompletnog izvještaja u vezi sa prethodnim ciklusom u Parlamentu“.

Image is not available
OLIMPIJSKI TIM CRNE GORE - STRAST KOJA NAS SPAJA / TOKYO 2020

COK Montenegrin Olympic Committee
Image is not available
OLIMPIJSKI TIM CRNE GORE - STRAST KOJA NAS SPAJA / TOKYO 2020

COK Montenegrin Olympic Committee
Image is not available
OLIMPIJSKI TIM CRNE GORE - STRAST KOJA NAS SPAJA / TOKYO 2020

COK Montenegrin Olympic Committee
Image is not available
OLIMPIJSKI TIM CRNE GORE - STRAST KOJA NAS SPAJA / TOKYO 2020

COK Montenegrin Olympic Committee
Image is not available
OLIMPIJSKI TIM CRNE GORE - STRAST KOJA NAS SPAJA / TOKYO 2020

COK Montenegrin Olympic Committee
Image is not available
Predstavljena oprema našeg olimpijskog tima za Igre u Tokiju

COK Montenegrin Olympic Committee
Slider
Sport Vision
Eko
Monteput
Aerodromi Crne Gore
Universal Bank
Lustica bay
rtcg
marin med
Kod io
Capital plaza
Efel Motors
Lovcen
plantaze
Toyota
Luka Bar
Sport Vision
Eko
Monteput
Aerodromi Crne Gore
Universal Bank
Lustica bay
rtcg
marin med
Kod io
Capital plaza
Efel Motors
Lovcen
plantaze
Toyota
Luka Bar

Kontaktirajte nas

magazin

OLYMPIC MAGAZINE

PREUZMI

logo logo logo logo logo